Privacyverklaring

Hutteweg 26, 7071 BV Ulft | Tel: +31 315 200 150 | Toon op kaart

VVV Oude IJsselstreek, gevestigd aan Hutteweg 26, 7071 BV Ulft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vvvoudeijsselstreek.nl
Hutteweg 26
7071 BV Ulft
0315 - 200 150

Algemene persoonsgegevens die wij verwerken
VVV Oude IJsselstreek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij o.a. verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
VVV Oude IJsselstreek verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandeling betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • VVV Oude IJsselstreek analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • VVV Oude IJsselstreek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.
 • De grondslag voor deze verwerkingen is gelegen in de overeenkomst of in de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
VVV Oude IJsselstreek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
VVV Oude IJsselstreek deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VVV Oude IJsselstreek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt VVV Oude IJsselstreek jouw persoonsgegevens alleen aan andere derden met jouw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
VVV Oude IJsselstreek maakt gebruik van technische en functionele Google-Analytics cookies. En van analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Recht op inzage en afschrift
Je hebt het recht op inzage van de op jouw persoon betrekking hebbende geregistreerde gegevens. Ook heb je recht hiervan een afschrift te ontvangen.

Een verzoek tot inzage moet schriftelijk bij de VVV Oude IJsselstreek worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt het verzoek afgehandeld. Je dient je vooraf te legitimeren. Indien gegevens van derden zijn opgenomen dan worden deze gegevens zoveel mogelijk afgeschermd.

Recht van correctie en verwijdering
Je hebt het recht te verzoeken om correctie of verwijdering van jouw gegevens. Het verzoek moet schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend. Binnen een maand na indiening wordt je schriftelijk in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing. Indien meer informatie nodig is, wordt je uitgenodigd voor een gesprek.

Een verzoek tot correctie of wijziging wordt ingewilligd indien:

 • De gegevens feitelijk onjuist zijn
 • De gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld
 • De gegevens onrechtmatig zijn verwerkt
 • Indien je de toestemming intrekt als de verwerking daarop is gebaseerd.

Recht van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door VVV Oude IJsselstreek en je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou, of een andere door jou genoemde instantie, te sturen.

Daarnaast heb je recht om de gegeven toestemming voor de gegevensverwerking weer in te trekken.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vvvoude-ijsselstreek.nl.

Klacht
Indien je van mening bent dat de bepalingen van deze verklaring niet worden nageleefd dan kun je je tot ons wenden. VVV Oude IJsselstreek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
VVV Oude IJsselstreek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@vvvoude-ijsselstreek.nl.

Wijzigen van deze privacyverklaring
VVV Oude IJsselstreek kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen of bewerken. Je kunt zien wanneer voor het laatst is bijgewerkt aan de revisiedatum die aan het einde van de verklaring te vinden is. De wijzigingen en toevoegingen zijn van kracht van de datum waarop zij zijn geplaatst. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te bekijken om na te gaan of er relevante wijzigingen zijn opgenomen.

Website Telefoonnummer